محل تبلیغات شما

هر صبح سلامت می کنم ای قامت رعنای من
بوی خوشت را سر خوشم ای نوگل زیبای من
مهری نشاندی بر دلم، گرمی شدی بر منزلم
روشن نمودی محفلم ای ماه مهر افزای من
هر دم که یادت می کنم ، دل می شود شاد از سخن
شادی فزای جان شدی ای شاد شاد افزای من
جام می ام گلگون نما ، جان و دلم پر خون نما
این دیده را میگون نما ای دیدگان را نای من
1398.10.02  07:40  "یسار"

می شود همه از جنس آسمان باشیم

از گل یاس و ز بوی نسترن

ماه رویی یک شبی راهم ببست

ای ,شاد ,کنم ,افزای ,صبح ,نما ,می کنم ,قامت رعنای ,هر صبح ,کنم ای ,ای قامت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آینده سازان فردا--- مداحی سنتی حسن رضای