محل تبلیغات شما

از گل یاس و ز بوی نسترن
آورم عطری برای انجمن
دوست دارم بهر یاران نکو
راحت جان از همه درد و مَحَن
لطف ایزد باد همراه شما 
در تمام زندگی ای خوش سخن
دوست آن باشد که گیرد دست دوست
در گرفتاری و در رنج و فتن
شاکرم لطف خداوند جهان
داده بر من دوستانی گل وشن
راه ایزد را بپوییم و  خوشیم
با عزیزان چو بوی نسترن
یاد یاران یار را میمون بود
در گلستان و به هر دشت و دمن
ما  سمیعیم و بصیریم و هوشیم
با همه نامحرمان ما خاموشیم

رخنه افتاده میان دوستان
در چنین فصل خزان بوستان
ساحل امنی نمی یابم چنین
تا بگویم شرح عشق بلبلان
رفته اند انگار بس احبارها
بر درون سینه باد خزان
رنگ رخسار گل و  بلبل نگر
می نماید باغ گل را خاکدان
شاهد این قصه های راز کیست
بشنوید این صاحب  آواز  جان
روزن نوری نشانم می دهید؟
از غم هجران مرا  ای همرهان
ما سمیعیم و بصیریم و  خوشیم
با همه  نامحرمان ما خاموشیم

حال ای محبوب خوب همنشین
زخم دلهای مرا مرهم نشین
آورید از بهر این قایق یمی
تا نهان سازم در آن درّ و نگین
کیست در زندان دل گوید سخن
از عروس یاس و از بلبل غمین
شکوه آغازیده بلبل در چمن
سوخته  جان مرا باد وزین
رنگ بی مهری چرا رنگین شده
هجر رخسار گل باغ برین
خاطر  آسوده را جویم دمی
تا بیابم یار نیکو ، مه جبین
تا بگویم راز دلداری خویش
تا نباشد یار دیرین دل غمین
من خزان گل فراوان دیده ام
از غم باد خزان آتشین
سخت باشد مر مرا هجر رخش
کاش بینم روی گار سمین
ما  سمیعیم و بصیریم و هوشیم
با همه نامحرمان ما خاموشیم

اشک مهتاب آمده در آب رو
با دل خونین همی سازد وضو
بی قراری دل خونین من
برده  عِرض و حسن خلق و آ برو
شاهد آواز بلبل در چمن
می نماید روی زردم شستشو
شبنم اشکی به چشمانم نشست
ای رفیقان حال من باشد نکو!
خالق جان را کنم من بندگی
تا بیابم حسن عقبت آبرو
سرخ سازم روی زرد خویش را
با وضوی خون به هنگام رجو
شاهراه بندگی را بنگرید
که شده در بند اعمال نکو
هر چه گوید حق هماناخوشتر است
از دل غمدیده آوازی شنو
راه می جویم بگویم درد خویش
انجمن در انجمن بی گفتگو
حال ما از راز ما دارد نشان
می تراود شبنمی از این سبو
ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم
با همه نامحرمان ما خاموشیم

1398.08.14  10:04  "یسار"

می شود همه از جنس آسمان باشیم

از گل یاس و ز بوی نسترن

ماه رویی یک شبی راهم ببست

گل ,دل ,بصیریم ,باد ,مرا ,بلبل ,و بصیریم ,بصیریم و ,همه نامحرمان ,هوشیمبا همه ,نامحرمان ما

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

منتظران ظهور